Kestävä rakentaminen

Greencons tarjoaa asiakkaillensa kestävän rakentamisen mukaisia ratkaisuja. 

Nega­tii­visten ympä­ris­tö­vai­ku­tusten mini­mointi raken­ta­mi­sessa on yhä useam­malle toi­mi­jalle tärkeää, mutta kuinka tuo toteu­tetaan arki­päivän pro­jek­teissa ei ole vielä yleensä kon­kreet­ti­sella tasolla.

Greencons on ottanut tästä haas­teesta kopin ja kehit­tänyt raken­nus­hank­keiden kaikkiin osa-alueisiin kon­kreet­tiset peli­merkit. Yhdessä asiakkaan kanssa rää­tä­löidään heidän näkö­kul­maansa sopiva toi­min­ta­malli kes­tävän raken­ta­misen toteu­tu­mi­seksi kai­kissa projekteissa.

Greencons tarjoaa pal­ve­lu­ko­ko­nai­suuden jossa luotua toi­min­ta­mallia seu­rataan ja doku­men­toidaan raken­nus­hankkeen ede­tessä niin, että siitä jää kon­kreet­tinen todiste ympä­ristön huo­mioi­mi­sesta asiakkaalle.

Han­ke­suun­nit­te­lusta lähtien kier­to­talous huo­mioiden, hii­li­ja­lan­jäl­ki­ver­tai­lujen ja ener­gia­nop­ti­moin­ti­rat­kai­sujen kautta vähä­pääs­töiseen työ­maahan ja hankkeen val­mis­tuttua opti­maa­lisen toi­minnan seuraamiseen.

Ole yhtey­dessä niin tehdään yhdessä raken­ta­mi­sesta kes­tävää ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sempää kaikkien tule­vai­suuden turvaamiseksi.

Olemme Green Building Council Fin­landin jäse­ny­ritys ja teemme aktii­vi­sesti yhteis­työtä yhdis­tyksen toimikunnissa.

Heräsikö kysyttävää?

Soita 000 000 0000