Ympäristöystävällistä rakentamista

Rakentamisella on ratkaiseva merkitys ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen käytön hillinnässä

Yhä ene­ne­mässä määrin vas­tuul­liset kiin­teistön omis­tajat ovat ottaneet asian omakseen ja liit­tyneet eri­laisiin ilmaston muu­tosta hil­lit­seviin sopi­muksiin. Autamme asiak­kai­tamme viemään raken­nus­hankkeet läpi ympä­ris­tö­nä­kö­kulmat huo­mioiden jolloin yhteistä eli­nym­pä­ris­töämme kuor­mi­tetaan mah­dol­li­simman vähän.

Raken­nuk­sis­samme käy­tetään reilu kol­masosa kai­kesta maas­samme kulu­tet­ta­vasta ener­giasta ja ne myös aiheut­tavat yli kol­masosan pääs­töistä. Ener­gia­te­hok­kuuden paran­ta­minen on yksi par­haista kei­noista hillitä ilmas­ton­muu­tosta. Tar­joamme ener­gia­kat­sel­mus­pal­ve­luita ja rat­kaisuja ener­gian­ku­lu­tuksen optimoimiseksi.

Raken­ta­misen ja raken­nus­ma­te­ri­aalien osuus koko elin­kaaren aikai­sista pääs­töistä on hieman pie­nempi kuin ener­gian­käytön osuus, mutta tämä tulee kui­tenkin tule­vai­suu­dessa suh­teel­li­sesti nousemaan kun uudet tai ener­gia­pa­ran­netut kiin­teistöt kulut­tavat entistä vähemmän energiaa. Uusia ympä­ris­töys­tä­väl­li­sempiä raken­nus­ma­te­ri­aaleja kehi­tetään ja nykyisten mate­ri­aalien omi­nai­suuksia paran­netaan jat­ku­vasti. Seu­raamme alan kehi­tyksen mukanaan tuomia inno­vaa­tioita ja tar­joamme parhaat rat­kaisut hankkeisiinne.

Tutustu palveluihimme

Miksi valita GreenCons?

Kokonaisvaltainen

Olemme toi­mineet laaja-alai­sesti eri­lai­sissa kiin­teis­töjen kehitys- ja raken­ta­mis­hank­keissa. Lisäksi omaamme hen­ki­lö­koh­taista koke­musta kai­kilta raken­ta­misen osa-alueilta.

Koke­muk­seemme poh­jautuen hah­mo­tamme pro­jektien koko­nai­suudet hyvin ja voimme tarjota ympä­ris­töys­tä­väl­liset näkö­kohdat kaikkiin hankkeen vaiheisiin.

Tehokas

Koska toi­mimme osana ark­ki­teh­ti­toi­mistoa, kes­tävän raken­ta­misen osastona, niin tiedon kulku pääsuunnittelijan/​arkkitehdin kanssa on sau­ma­tonta ja yhteistyö hankkeen eri osa­puolten välillä on sujuvaa. 

Asiakaslähtöinen

Kaikkea toi­min­taamme ohjaa asia­kas­läh­töisyys, kyky kuun­nella asia­kasta sekä korkea laatu. Pitkä kokemus ja tuoreet näke­mykset aut­tavat meitä muo­vaamaan asiak­kai­demme tah­totila kon­kreet­ti­seksi ympäristöteoksi. 

Tutustu kohteisiimme

Kestävää rakentamista arkkitehti- ja pääsuunnittelun rinnalle 

ARKCons on alun perin jo vuonna 2012 perus­tettu ark­ki­teh­ti­toi­misto, jolla on pitkät perinteet ark­ki­tehti- ja pää­suun­nit­te­lussa. ARKCons on aina panos­tanut vas­tuul­lisiin suunnitteluratkaisuihin.

Vuoden 2022 alusta otettiin harppaus eteenpäin perus­ta­malla GreenCons osaston ark­ki­tehtien rin­nalle, tukemaan vähä­hii­listä suun­nit­telua ja kehit­tämään ympä­ris­töys­tä­väl­listä rakentamista.

Soita 000 000 0000